Smartphone en tablet reparaties in Sittard
Steenweg 80
6131 BH Sittard
+(31) 046 85 00 652
info@mobilerepairsolutions.nl
http://beeg.watch
https://maturetube.cc

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden downloaden

Klik op bovenstaande link om de algemene voorwaarden te downloaden of om deze te printen.

 

Algemeen

Het repareren van gebruikte elektronische apparaten is vaak een activiteit die wordt beïnvloed door de informatie die vooraf door de klant wordt verstrekt. Hoe beter die informatie is en hoe dichter die aanzit tegen de feiten, hoe beter de dienstverlening van Mobilerepairsolutions zal kunnen zijn. Enkel op basis van dergelijke informatie kunnen wij het repareren van uw GSM of ander electronisch apparaat tot een succes maken. Deze algemene voorwaarden regelen dan ook de basisverhouding tussen Mobilrepairsolutions en haar klanten, ongeacht welke dienstverlening exact overeen is gekomen. Deze module geldt dus voor al onze overeenkomsten met onze klanten en geeft weer wat in essentie van ons mag worden verwacht en waar onze wederzijdse rechten en verplichtingen in zijn gelegen.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. 
Onder “MBR” wordt verstaan Mobilerepairsolutions, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 64718948 en gevestigd te (6131 BH) Sittard aan de Steenweg nr. 80.
 2. 
Onder ‘afnemer’ wordt verstaan degene die met MBR een overeenkomst sluit voor het leveren van zaken of verrichten van diensten door MBR, dan wel aan wie MBR een aanbod hiertoe doet.
 3. Onder ‘offerte’ wordt verstaan elk mondeling en schriftelijk aanbod van MBR om een
 overeenkomst met de afnemer aan te gaan.
 4. Onder ‘zaken’ wordt verstaan alle stoffelijke objecten waarop de overeenkomst
 betrekking heeft en in voorkomende gevallen tevens door MBR te verrichten 
werkzaamheden en diensten.
 5. Onder ‘levering’ wordt verstaan het door of namens MBR feitelijk ter beschikking
stellen van zaken aan de afnemer of een door deze aangewezen derde.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige algemene voorwaarden, nader te noemen: “de voorwaarden” zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle (aanbiedingen) offertes (aanbiedingen) van MBR aan een of meerdere afnemers of derden, alsmede de overeenkomsten die MBR in het kader van een aan haar verleende opdracht sluit, alsmede op de uitvoering van opdrachten door of namens MBR en op al hetgeen zich, naar aanleiding of in verband met die offertes en/of opdrachten mocht voordoen.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan de afnemer zich bedient, verbinden MBR niet, behoudens voor zover deze door MBR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes/overeenkomsten


 1. De door MBR gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op basis van de door de afnemer verstrekte (technische) informatie en opgegeven specificaties.
 2. Mondelinge offertes zijn gedurende 8 dagen geldig en voor schriftelijke offertes 
is de termijn 30 dagen, tenzij daarin anders aangegeven.
 3. Na de genoemde termijnen vervallen de offertes, behoudens anders luidende
 mededeling van MBR.
 4. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. De overeenkomst komt tot stand, indien MBR de order van de afnemer
schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard of indien MBR met de uitvoering is begonnen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht MBR niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen diensten en zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Prijzen

 1. 
Partijen zijn gebonden aan de tussen hen overeengekomen prijs.
 2. MBR is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien zich prijsstijgingen 
voordoen in lonen, grondstofprijzen, valutawisselkoersen, enz.
 3. Bij een verhoging van meer dan 15% van de overeengekomen prijs als gevolg van onder sub 2 genoemde oorzaken, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. MBR is gerechtigd een opdracht of overeenkomst niet verder op dezelfde condities
 uit te voeren als blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens die van
 belang bij de uitvoering zijn niet correct en/of volledig zijn.

Artikel 5. Ter reparatie aangeboden zaken

 1. Op basis van verstrekte informatie door de afnemer maakt MBR een inschatting tot reparaties die zij kan uitvoeren. Het is mogelijk dat MBR apparatuur naar de betreffende fabrikant moet doorsturen voor specialistische reparatie, waardoor apparatuur langer in reparatie kan blijven.
 2. MBR behoudt zich het recht voor om ter reparatie aangeboden apparatuur te weigeren indien de apparatuur op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- danwel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt over verwijderd.
 3. Voor wat betreft de ter reparatie aangeboden apparatuur is de afnemer zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de sim kaart en/of geheugenkaart.
 4. Afnemer dient er rekening mee te houden dat MBR tijdens de reparatie van apparatuur de standaardinstellingen van de fabrikant moet instellen, om de reparatie uit te voeren. Dit kan er toe leiden dat apparatuur in een vergrendelde status door MBR wordt afgeleverd. MBR is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die daar uit voortvloeien.

Artikel 6. Levering


 1. Levertijden en reparatie- en/of installatieduur worden slechts bij benadering 
aangegeven en zijn niet bindend. Als plaats van levering geldt het overeengekomen
 afleveradres, bij gebreke daarvan de feitelijke vestigingsplaats van MBR.
 2. Alle risico’s ter zake van de door MBR te leveren zaken gaan over op de afnemer
 op het tijdstip van levering.
 3. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waar
deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de 
overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Als de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer.
 5. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 6. Indien MBR zorg draagt voor levering van de zaken bij de afnemer of een ander 
overeengekomen afleveradres geschiedt het vervoer van die zaken, behoudens
 anders luidende schriftelijke afspraken, voor rekening en risico van afnemer.
 7. Een opgegeven en/of overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
 schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Bij niet-tijdige levering dient de afnemer MBR schriftelijk in gebreke
 te stellen met in achtneming van een redelijke termijn.
 9. Het is MBR toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.
 10. Indien er sprake is van deelleveringen is het MBR toegestaan elk deel afzonderlijk
 te factureren.
 11. Als er levering op afroep is overeengekomen, is de afnemer gehouden af te
 nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema.

Artikel 7. Monsters/modellen

 1. 
Indien door MBR een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt,
wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding.
 2. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of
 voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld of overeengekomen 
dat wordt geleverd conform getoonde of verstrekte monsters, model of
 voorbeeld.

Artikel 8. Technische zaken en afwijkingen


 1. MBR is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen 
in alle te leveren zaken, verpakkingen of documentatie als het gaat om toepasselijke
 wettelijke voorschriften of als het geringe wijzigingen betreft, die een
 verbetering betekenen.
 2. Als de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden 
gebruikt, is MBR er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen
aan de wettelijke eisen of normen die worden gesteld door wetten of
 bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.
 3. Alle technische eisen die door de afnemer aan de te leveren zaken worden 
gesteld en welke afwijken van gebruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van de 
koopovereenkomst door de afnemer nadrukkelijk schriftelijk te worden gesteld.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen


 1. Bij de uitvoering van enig werk kan slechts met schriftelijke toestemming van 
MBR gebruik worden gemaakt van tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke
 die van haar afkomstig zijn. De hierop berustende intellectuele eigendomsrechten 
blijven in alle gevallen toebehoren aan MBR.
 2. De afnemer is verplicht alle gegevens betreffende MBR, alsmede tekeningen,
modellen, ontwerpen en dergelijke, waarvan hij in het kader van aanbiedingen
en/of het tot stand komen en uitvoeren van overeenkomsten kennis neemt, geheim te houden.
 3. De afnemer staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers de bovenstaande verplichting niet 
zullen schenden.

Artikel 10. Reclames


 1. De afnemer dient de gekochte en in reparatie gegeven zaken bij levering – of tenminste binnen 5 dagen daarna – te onderzoeken.
 2. Als er zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd worden, dient de afnemer
 deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan MBR te melden.
 3. Voor niet-zichtbare gebreken geldt dat de afnemer deze binnen 8 dagen na 
ontdekking en tot uiterlijk binnen 12 maanden na levering aan MBR dient te
 melden. Indien gebreken 12 maanden na aflevering worden ontdekt, is reclamatie niet mogelijk.
 4. De verplichting tot betaling van de afnemer blijft, ook bij tijdige reclames, onverminderd
 bestaan.
 5. Geleverde zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring aan
 MBR worden geretourneerd.

Artikel 11. Garanties


 1. Voor zaken waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en
 alleen de garantievoorwaarden regeling van de betrokken fabrikant zonder dat 
er verder verhaal op MBR mogelijk is.
 2. Als de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de afnemer 
gedurende de door de fabrikant verleende garantietermijn recht op herstel of vervanging door MBR.
 3. De garantie geldt niet als schade het gevolg is van een onjuiste behandeling
door de afnemer.
 4. Door MBR wordt er geen garantie op garantie gegeven.
 5. MBR voert reparaties uit onder No Cure No Pay echter geldt dit niet voor waterschade behandelingen tevens wordt op deze reparatie geen garantie verleend.
 6. MBR geeft alleen op het vervangen onderdeel c.q. ‘reparatie’ 6 maanden garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van MBR is beperkt tot directe schade. MBR is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijke gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van afnemer, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de opdracht door MBR. Voor schade aan omzet en/of winstderving is MBR nimmer aansprakelijk, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 11
 van deze voorwaarden.
 3. MBR is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaan is naar aanleiding
van het unlocken of het veranderen van de software in geleverde zaken.
 4. MBR is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan aan het niet meer kunnen 
benaderen van data of het gebruiken van software, na het uitvoeren van de overeengekomen 
dienstverlening.
 5. De aansprakelijkheid van MBR uit welke hoofde dan ook ter zake van niet, niet 
tijdig of niet deugdelijk presteren, is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de door haar geleverde zaken of diensten, waaruit de schade bij afnemer is ontstaan.
 6. Subsidiair, bij een hoger schadebedrag, geldt dat de aansprakelijkheid van MBR beperkt is tot het maximale bedrag waarvoor dekking blijkt te bestaan onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MBR, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico.
 7. MBR voert bepaalde risicovolle mainboard reparaties uit op geheel op eigen risico van de afnemer, MBR is niet aansprakelijk indien er kortsluiting of enig ander defect optreedt. Voorgaande de reparatie wordt bovenstaande met afnemer doorgenomen.
 8. MBR is niet aansprakelijk als er kortsluiting tijdens of na een reparatie optreedt wanneer op de geleverde zaken van de afnemer waterschade wordt geconstateerd.

Artikel 13. Retourzendingen


 1. MBR is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen.
 2. Als MBR in afwijking van lid 1 van dit artikel akkoord gaat met terugname van door haar
 geleverde zaken, dan dienen deze onbeschadigd en in originele verpakking 
terug geleverd te worden.
 3. De afnemer is als dan aan MBR de kosten die verband houden met het terugnemen verschuldigd.

Artikel 14. Dienstverlening


 1. Indien MBR naast de geleverde zaken ook bijkomende diensten, in het kader van
deze leveringen omschreven in offerte en/of overeenkomst, op de
arbeidsplaats en/of bij het bedrijf van de afnemer verricht, dient afnemer zorg
te dragen voor de veiligheid en gezondheid van het aldaar werkzame personeel 
van MBR. Hieronder vallen alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van
de veiligheid en het personeel.
 2. Tevens is afnemer gehouden om MBR ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden kosteloos elektriciteit en indien nodig (data)communicatiemiddelen (bv. internet) ter beschikking te stellen.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de 
verbintenis verhinderen en die niet aan MBR zijn toe te rekenen, zoals onder meer daaronder begrepen stakingen in eigen en/of andere bedrijven dan die van MBR, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan MBR afhankelijk is en algemene vervoerproblemen.
 2. MBR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, 
die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat MBR haar verbintenis had 
moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MBR 
opgeschort.
 4. Als deze periode van overmacht langer duurt dan zes maanden, zijn beide
 partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting 
tot schadevergoeding bestaat.
 5. Als MBR bij het intreden van overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft
 gedaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel te factureren.
 6. In de in lid 5 beschreven situatie is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door MBR geleverde zaken blijven eigendom van MBR totdat de afnemer alle 
verplichtingen uit de met MBR gesloten overeenkomst is nagekomen en alle financiële verplichtingen integraal en onvoorwaardelijk aan MBR zijn voldaan.
 2. Door MBR geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering door afnemer worden
 doorverkocht.
 3. Indien de afnemer zijn verplichting niet nakomt of dat er gegronde vrees bestaat
 dat hij zulks niet zal doen, is MBR gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid
1 bedoelde eigendomsvoorbehoud berust, bij afnemer of derden die de zaak
voor de afnemer houden, op te (laten) halen. De afnemer is verplicht, na hiertoe door MBR schriftelijk te zijn gemaand alle
 medewerking te verlenen op een straffe van een boete van 10% van het door
 hem verschuldigde voor iedere dat de afnemer in gebreke blijft zijn medewerking 
te verlenen.
 4. Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
 wil vestigen of doen gelden, dan wel in beslag wenst te nemen of te veilen, is afnemer verplicht MBR zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
 5. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van MBR:
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zake te verzekeren en verzekerd 
te houden tegen brand-, ontploffingsgevaar en waterschade en tegen diefstal
en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  – alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MBR op de manier 
die wordt omschreven in artikel 3:239 BW;
  – de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen 
van onder eigendomsvoorbehoud door MBR geleverde zaken te verpanden 
aan MBR op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom 
van MBR;
  – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen
 die MBR ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken
 wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening
van haar bedrijf.

Artikel 17. Betalingen


 1. De betaling dient netto contant plaats te vinden bij levering van verrichte diensten of te leveren zaken, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel, betaling op grond van een factuur overeen wordt gekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van
 een wettig betaalmiddel ten kantore van MBR of door overschrijving van het verschuldigde
 bedrag naar de bankrekening van MBR.
 3. Na het verstrijken van een termijn van 14 dagen na factuurdatum is afnemer bij gebreke van betaling in verzuim en vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer, een en ander volgens de Wet normering buitengerechtelijke kosten.
 4. In geval van staking van de onderneming, faillissement of surséance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Betaling in de in lid 3 genoemde situatie dient plaats te vinden zonder korting
 of verrekening.
 6. De vorderingen van MBR op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
  – als na het sluiten van de overeenkomst aan MBR omstandigheden ter kennis
 komen die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet en/of
 tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – 
indien de afnemer failleert, faillissement of surséance van betaling aanvraagt, dan wel de schuldsaneringsregeling krachtens de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard;
  – indien er zaken van afnemer door derden in beslag worden genomen of (openbaar) verkocht.
  – indien MBR de afnemer bij het sluiten van overeenkomst gevraagd heeft zekerheid 
te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 7. MBR is gerechtigd, alvorens conform de overeenkomst te presteren, volledige betaling en/of 
afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen als het aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/of tijdig zal (kunnen) nakomen.
 8. Als de afnemer failleert, faillissement of surséance van betaling aanvraagt dan wel de schuldsaneringsregeling krachtens de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard en/of in gebreke blijft met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn
 verplichtingen, of na het sluiten van de overeenkomst aan MBR omstandigheden 
ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer
 niet en/of tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen
;
  – zijn de verplichtingen van MBR tot nakoming van eigen verplichtingen automatisch
 en onmiddellijk opgeschort, totdat de afnemer hetgeen hij opeisbaar 
is verschuldigd volledig heeft voldaan;
  – kan MBR van de afnemer volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen,
  – is MBR bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en 
ander onverminderd het recht van MBR schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Geschillen

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke
 rechter zal elk geschil tussen afnemer en MBR worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Breda, tenzij MBR verkiest om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van afnemer.
 2. Op elke overeenkomst tussen MBR en de afnemer is het Nederlands recht van
 toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 19. Conversie


 1. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze 
bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die 
zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.
 2. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepalingen zo nodig met 
elkaar in redelijk overleg te treden.
 3. In dat geval behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zo
veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 20. Wijziging der voorwaarden

 1. MBR is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 2. De in lid 1. van dit artikel genoemde wijzigingen treden in werking op het aangekondigde 
tijdstip van inwerking treden.
 3. MBR zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de afnemer toezenden.
 4. Als er geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen 
jegens afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.